پلاگین پرداخت Pay.ir برای IPS Community Nexus

برای نصب پلاگین پرداخت می بایست ابتدا اپلیکیشن‌ نکسوس (IP.Nexus) نصب و فعال شده باشد.
توجه داشته باشید برای نسخه IPS 4 این اپلیکیشن به Commerce تغییر نام پیدا کرده است.

1- 
برای نصب پلاگین پرداخت بتدا از مسیر زیر واحد پولی ایجاد کنید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Currencies > +Add > IRR > Save

2- 
پس از ایجاد واحد پولی، محتویات پوشه Upload را در در ریشه اصلی (ROOT) هست خود آپلود نمایید.

3- 
در مرحله بعد از مسیر زیر فایل Payir Payment Method.xml را نصب نمایید.
Admin CP > System > Site Features > Plugins > Install

4- 
در مرحله بعد کافیست از مسیر زیر پلاگین را نصب نمایید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Payment Methods > +Create New

5- 
در نهایت از مسیر زیر درگاه Pay.ir را انتخاب و ذخیره نمایید.
Admin CP > Commerce > Payments > Settings > Payment Methods